Odstąpienie od umowy i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni liczonym od dnia dostarczenia Towaru Klientowi (objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta).

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, należy:

  • we wskazanym wyżej terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
  • wysłać je drogą mailową na adres biuro@fabrykasmaku24.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

Klient ma obowiązek odesłać Towar podlegający odstąpieniu od umowy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

Termin odesłania Towaru jest zachowany, jeśli Towar, którego dotyczy odstąpienie, zostanie odesłany przed jego upływem.

Towar należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwróconego Towaru i sprawdzenia, że Towar podlegający zwrotowi jest w stanie kompletnym i niezmienionym, zwraca Klientowi uiszczoną cenę Towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy − w sposób wskazany w art. 33 ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sklep, Sklep nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych.

Konsument ponosi koszty zwrotu do Sklepu Towaru objętego odstąpieniem. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Reklamacje

Towary oferowane w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

Jeśli Klient stwierdzi wadę fizyczną lub prawną Towaru, może zgłosić wadę zgodnie z uprawnieniami opisanymi w Kodeksie cywilnym, w szczególności Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży.

Zgłoszenie wady składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła dostawa Towaru.

Zgłoszenie wady należy przesłać mailem na adres:  biuro@fabrykasmaku24.pl i podać w nim:
– opis wady fizycznej lub prawnej,
– żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru,
– dokumentację fotograficzną potwierdzającą wady fizyczne Towaru,
– numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.

Do zgłoszenia wady dołączyć należy dokument potwierdzający nabycie Towaru w Sklepie (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).

Towar niezgodny z umową wraz z opisem wady należy niezwłocznie przesłać na adres:
Nyska 61a, 50-505 Wrocław

z dopiskiem: „Zwrot”.

Sklep rozpatruje zgłoszenie wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Shopping Cart